DỊCH VỤ FACEBOOK MARKETING
dịch vụ cung cấp
Ngân Sách Phí Duy Trì Bài Viết Phí Dịch Vụ
Dưới 10tr
1.000.000 : 1 bài viết/ngày
2.000.000
10tr-20tr
1.000.000
20% Ngân Sách
20tr-30tr
2.000.000
15% Ngân Sách
Trên 30tr
Liên Hệ
Liên Hệ
DỊCH VỤ CHĂM SÓC FACEBOOK CÁ NHÂN
đối tác khách hàng
Số lượng mắt/ 1 live Giá
50 ~ 60 Mắt 100,000 VNĐ / Tháng
100 ~ 120 Mắt 200,000 VNĐ / Tháng
150 ~ 180 Mắt 250,000 VNĐ / Tháng
200 ~ 240 Mắt 375,000 VNĐ / Tháng
250 ~ 300 Mắt 450,000 VNĐ / Tháng
300 ~ 360 Mắt 550,000 VNĐ / Tháng
400 ~ 480 Mắt 560,000 VNĐ / Tháng
1500 ~ 1800 Mắt 2,100,000 VNĐ / Tháng
2000 ~ 2400 Mắt 2,800,000 VNĐ / Tháng
3000 ~ 3600 Mắt 4,200,000 VNĐ / Tháng
4000 ~ 4800 Mắt 5,600,000 VNĐ / Tháng
5000 ~ 6000 Mắt 7,000,000 VNĐ / Tháng
Trên 6000 Mắt Liên Hệ
Tối Đa Giá
100  cảm xúc 150,000 VNĐ / Tháng
150  cảm xúc 200,000 VNĐ / Tháng
200 cảm xúc 250,000 VNĐ / Tháng
300 cảm xúc 350,000 VNĐ / Tháng
Trên 300 cảm xúc
Liên hệ
Tối Đa Giá(Member *)
20 bình luận 400,000 VNĐ / Tháng
30  bình luận 600,000 VNĐ / Tháng
40  bình luận 750,000 VNĐ / Tháng
50  bình luận 850,000 VNĐ / Tháng
Tối Đa Giá
20 Share 500,000 VNĐ / Tháng
25 Share 600,000 VNĐ / Tháng
30 Share 700,000 VNĐ / Tháng
35 Share 700,000 VNĐ / Tháng
40 Share 800,000 VNĐ / Tháng
45 Share 900,000 VNĐ / Tháng
50 Share 1,100,000 VNĐ / Tháng